Cài đặt Ruby

Cài đặt dependencies cho Ruby:

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential \
  libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 \
  libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev \
  python-software-properties libffi-dev

Cài đặt Ruby qua rvm

sudo apt-get install libgdbm-dev libncurses5-dev \
  automake libtool bison libffi-dev
curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable
source ~/.rvm/scripts/rvm
rvm install 2.2.1
rvm use 2.2.1 --default
ruby -v

Chú ý: Nếu có đổi shell thì cần thêm vào zsh/bash config file:

export PATH="$PATH:$HOME/.rvm/bin" # Add RVM to PATH for scripting

Không cho Rubygems cài đặt docs cho package locally

echo "gem: --no-ri --no-rdoc" > ~/.gemrc

Cài đặt Bundler

gem install bundler

Cài đặt Rails

Rails cần Javascript runtime, vậy nên cài thêm NodeJS:

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs

Sau đó cài đặt rails:

gem install rails -v 4.2.0

Để kiểm tra rails đã được cài đặt thành công hay chưa, chạy:

rails -v
# Rails 4.2.0

Cài đặt MySQL

Chỉ cần chạy:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev

Chú ý: Nếu cần cài MySQL 5.6:

  • Gỡ bỏ MySQL 5.5
sudo apt-get purge mysql-server-5.5 mysql-client-5.5
sudo apt-get autoremove
  • Cài đặt MySQL 5.6
sudo apt-get install mysql-server-5.6 mysql-client-5.6

source